Natuurgeneeskundige praktijk de Eenhoorn

Welkom

bij de natuurgeneeskundige praktijk de Eenhoorn

De eenhoorn is het symbool voor kracht, strijdlust en dapperheid.
Natuurgeneeskunde Praktijk "de Eenhoorn" werkt hoofdzakelijk met Fytotherapie.
Fytotherapie betekent geneeskrachtige werking van een plant.
De keuze voor Fytotherapie komt dan ook uit Psalm 104 vers 14.
God doet het gras uitspruiten voor de beesten en het kruid tot dienst van de mensen.
God geeft aan de plant zijn geneeskracht en zegen. Die zegen is nodig voor de genezing.

Fytotherapie wordt dan ook gezien als een geschenk uit de Apotheek van God.
Een Apotheek vol met gigantisch veel soorten geneeskrachtige planten.


In de Bijbel lezen we over de "Eenhoorn" in Numeri 23:22 God heeft hen uit Egypte uitgevoerd: zijn krachten zijn als van een eenhoorn.
De eenhoorn wordt in de Heilige Schrift genoemd vanwege zijn kracht.
In de middeleeuwen werd druk naar hoornen van dit fabeldier gezocht, omdat die geacht werden de werking van gif te neutraliseren.
De eenhoorn wordt gewoonlijk klimmend of springend voorgesteld. Hij heet op zijn hoede als hij de kop buigt en de hoorn vooruitgestoken houdt.


Natuurgeneeskunde Praktijk "de Eenhoorn" gaat ervan uit dat de mens door God geschapen is.
De Bijbel is ons uitgangspunt.
Het eerst Bijbelboek heet Genesis, daar zit het woord Gen in.
Genesis betekent begin, wording, ontstaan der dingen.
Genen zijn de kleinste deeltjes van de chromosomen en zijn de dragers van de erfelijke eigenschappen, en die bepalen hoe wij mensen eruit zien.
We lezen in Genesis 1 vers 27: En God schiep de mens naar Zijn beeld: naar het beeld van God schiep Hij hen : man en vrouw schiep Hij ze.
In vers 28 de opdracht aan de mens En God zegende hen, en God zeide tot hen: "Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt!
In vers 29 het voedsel voor de mens.
En God zeide: Ziet, Ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de ganse aarde is, en alle geboomte, in hetwelk zaadzaaiende boomvrucht is het zij u tot spijze!

Natuurgeneeskunde Praktijk "de Eenhoorn" werkt hoofdzakelijk met Fytotherapie betekent geneeskrachtige werking van een plant, ons uitgangspunt is hierboven te lezen in Genesis 1 vers 29 en in Psalm 104 vers 14 ,God doet het kruid uitspruiten tot dienst van de mens.

Bij alles wat er aan mogelijkheden geboden wordt door Reguliere of Complementaire geneeskunde is:

tot besluit
wij kunnen niet genezen,
zonder Gods zegen.


De definitie van de Wereld Gezondheids Organisatie (W H O) Gezondheid is: een optimale toestand van lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welbevinden, met de afwezigheid van ziekte, zwakte of gebreken.
Gezondheid was een paradijselijke toestand, die niet meer te vinden is, door zelf god en autonoom te willen zijn.

Gezond zijn is een gave van God.Op dit moment is de praktijk tijdelijk gesloten

E-mail: schot1954@gmail.com


Behandelingen worden grotendeels vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. Verder dient u als   patient   zelf bij de zorgverzekeraar te informeren of de geboden complementaire zorg / therapie voor vergoeding in aanmerking komt.

Wat wordt vergoed door de Zorgverzekeraar: bij aanvullende verzekering

Code 24000 behandeling orthomoleculaire behandeling

Code 24005 behandeling Natuurgeneeskunde

Code 24006 behandeling oogdiagnostiek

Code 24104 behandeling Acupunctuur

T.M.J. Schot

Registertherapeut BCZ®

(BCZ ®– Geregistreerd en gecertificeerd beroepsbeoefenaar complementaire- en alternatieve zorg en geneeswijze)

Heeft u een klacht meld het ons. In de behandel overeenkomst wordt verder vermeldt

Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot de VBAG , www.VBAG.nl en voor het tuchtrecht tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg (www.tcz.nu).

Vanuit mijn lidmaatschap van de VBAG ben ik aangesloten bij de onafhankelijke Klachtenfunctionaris Quasir en Geschilleninstantie Zorggeschil .


 www.vbag.nl - www.rbcz.nu - www.tcz.nl


 

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

- Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens 

- Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens 

 

Geheimhouding

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

In verkeer met cliënten gelden de bepalingen, de beroepscode en de Klacht en tuchtregeling van de VBAG en de RBCZ.

 

Rapportages

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Rapportage aan huisarts en derden vindt alleen plaats met uw uitdrukkelijke toestemming.

Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.

Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing. 

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en uw  uitdrukkelijke toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

 

Privacy op de zorgnota.

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

Uw naam, adres en woonplaats .

uw geboortedatum .

de datum van de behandeling

 

een korte omschrijving van de behandeling, zoals  ‘behandeling •natuurgeneeskunde’ consult’

de kosten van het consult .

 

Verzekering

In de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering staat omschreven of en op welke voorwaarden u

in aanmerking komt voor vergoeding van onze consulten. Niet alle polisvoorwaarden zijn duidelijk

omschreven. Raadpleeg daarom uw polisvoorwaarden goed of neem telefonisch contact op met uw

ziektekostenverzekeraar en vraag hen om uitleg.

Belangrijke informatie voor uw zorgverzekeraar

Mw T.M.J.Schot is natuurgeneeskundig Registertherapeut en aangesloten bij VBAG onder licentienummer

2061110

Gevolgde  complementaire beroepsopleiding :

 • Fytotherapie.
 • Orthomoleculaire therapie
 • Psycho-Neuro-Immunologie
 • Acupunctuur en Auriculotherapie
 • E.A.P.volgens Dr Voll
 • Oogdiagnostiek

 

RegistratiesTHERAPIE mogelijkheden Contact
De zes gezondheidspijlers

1

 • Voeding

2

 • Beweging

3

 • Hygiëne

4

 • Inspanning / ontspanning

5

 • Slaap

6

 • Buitenlucht

Wat de Bijbel zegt

"Wat optimale voeding is voor de mens en zijn welzijn"

En God zei: Zie, Ik geef u al het zaaddragend gewas op de gehele aarde en al het geboomte, waaraan zaaddragende vruchten zijn; het zal u tot spijze dienen.

Genesis 1: 29

Contact

neem gerust contact met ons op

* Deze velden zijn verplicht. Wanneer u mijn website bezoekt en uw naam, e-mailadres e.d. invult , dan heeft u bij Uw privacy gelezen waarvoor deze persoonsgegevens zijn en wat ik ermee doe.

Tijdelijk gesloten

De praktijk is tijdelijk gesloten.

Contactgegevens

T. M. J. Schot

Spoorlaan 10

3931 GB Woudenberg

BTW-ID: NL001185900B77

schot1954@gmail.comVerwerkingsovereenkomst

Behandelovereenkomst volwassenen

Behandelovereenkomst kinderen

Waarnemer praktijk bij afwezigheid, ziekte of uitval